Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Stara Kiszewa na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład zasobu gruntów Gminy Stara Kiszewa, znajdujących się w obrębie geodezyjnym Nowe Polaszki, o powierzchni 912m² określona w wykazie opublikowanym w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starej Kiszewie, w prasie i sołectwie Nowe Polaszki).


Lp

Nr działki

Miejscowość

Powierzchnia

działki

w m²

Nr księgi

wieczystej

Cena

wywoławcza

brutto

Minimalne

postąpienie

w złotych

1.

296/1

Nowe Polaszki

912

GD1E/00025015/00

25.830,00

2.583,00

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami) przedmiotowy teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kiszewa zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/124/2004 z dnia 23 czerwca 2004r. znajduje się w strefie A . Strefa A- obszar wzmożonego rozwoju gminy, którym planuje się rozwój infrastruktury oraz wspieranie lokalizacji nowej zabudowy. Ma to na celu skupienie nowych inwestycji, aby obniżyć koszty budowy nowych sieci oraz zmniejszyć rozproszenie istniejącej zabudowy. Jest to obszar kluczowy dla rozwoju gospodarczego gminy i z tego powodu dla wybranych jego fragmentów zaleca się opracowanie dodatkowych lokalnych strategii i programów. Jest to teren o dużej możliwości przekwalifikowania gruntów rolnych na nie rolne oraz niedużej ilości zalecanych zalesień.

-Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2017 roku o godz. 10ºº w siedzibie

 Urzędu Gminy w Starej Kiszewie przy ul. Ogrodowej nr 1, w sali narad.

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% łącznej ceny wywoławczej

tj.2.583,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) w terminie do dnia 7 września

2017 roku i okazanie komisji przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

- Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Stara Kiszewa w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

o/Stara Kiszewa nr 59 8340 0001 0300 0143 2000 0004.

- Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom

zostanie zwrócone w całości.

- Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z 

odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed

zawarciem umowy.

- Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

- Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast 

osoby prawne- aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego),pełnomocnictwo, dokument

tożsamości osoby reprezentującej- w oryginałach.

- Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

- Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców.

- W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży – wadium nie podlega

zwrotowi .

- Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / z 2004r. Dz.U. nr 207 poz.

2108/.

- Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Urzędzie

Gminy w Starej Kiszewie ul. Ogrodowa nr 1 ( pokój nr 17) lub telefonicznie pod nr 687-60-23 w godzinach pracy

Urzędu.

- Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31