Nawigacja
Rada Gminy
GMINAoff
Prawo lokalne off
J.ORGANIZACYJNE off
J. POMOCNICZE off
O. POZARZĄDOWE off
TURYSTYKAoff
SPORToff
INNEoff
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stara Kiszewa

Miejsce  wykonywania pracy – Urząd Gminy Stara Kiszewa  

Wymiar czasu pracy - pełny etat

 

 

I Wymagania związane z wykonywaniem  pracy na  stanowisku:   

 

   1. Wymagania konieczne dla osób biorących udział w naborze:

 

   • obywatelstwo polskie;
   • pełna  zdolność  do czynności prawnych  oraz  korzystanie w pełni z  praw publicznych;
   • wykształcenie wyższe na kierunku odpowiadającym zadaniom wykonywanym na stanowisku;
   • znajomość przepisów ustaw o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacja podatkowa,
    o podatkach i opłatach lokalnych;
   • osoba nie karana za  przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • nieposzlakowana opinia,
   • stan  zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania pożądane dla osób biorących udział w naborze:

 

   • staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie wykonywania zadań;
   • znajomość obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość aplikacji Word, Excel;
   • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, wysokie umiejętności komunikacyjne.

 

II Wymagane  dokumenty:

 

   • CV, list motywacyjny;
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   • kwestionariusz  osobowy;
   • oświadczenie, że  kandydat nie był  karany;
   • oświadczenie kandydata, że  posiada pełną  zdolność do czynności prawnych, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

III.   Zakres   zadań  na  stanowisku:

 

   • prowadzenie ewidencji księgowej podatków lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
   • uzgadnianie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu podatków lokalnych;
   • prowadzenie windykacji należności z tytułu  podatków lokalnych, w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych, stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa;
   • prowadzenie ewidencji upomnień z tytułów wykonawczych;
   • prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat;
   • przygotowywanie postępowań o sposobie zarachowania wpłaty;
   • dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek zaległości;
   • dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości w okresach bilansowych;
   • dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
   • sporządzanie zestawienia za inkaso podatków;
   • kontrola kont księgowych oraz uzgodnień sald;
   • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;
   • przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań finansowych, kontrolnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw;
   • sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oaz sprawozdań z wykonania budżetu;
   • przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

 

IV Sposób i termin składania ofert

 

Oferty należy składać  w  zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Konkurs na  stanowisko  podinspektora
ds. księgowości podatkowej i windykacji "
w  sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kiszewa 
pok. Nr 2 w  terminie do 31 maja 2017  r. do godz. 15.30.

Oferty, które  wpłyną  po określonym terminie pozostaną  bez rozpatrzenia.

Konkurs  przeprowadzi  komisja  powołana  przez  Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Lista  kandydatów, którzy  spełnili wymagania  formalne oraz  informacja o wynikach naboru zostaną ogłoszone  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Kandydaci  zakwalifikowani zostaną  powiadomieni  o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z kadrową Urzędu Panią Wiesławą Mazur nr tel. /58/ 687 60 40.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej w okresie do 3-ch miesięcy od momentu zatrudnienia zakończonej egzaminem
( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o nie karalności będzie wymagane od osoby zatrudnionej
w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę. Wymagane  dokumenty -  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą - „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z  ustawą z  dnia 29.08.1998 r. o ochronie danych osobowych.

 

V Dodatkowe informacje

 

  • Zasady wynagradzania  zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 18 marca 2009 r.
   w  sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych;
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Kiszewa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekraczał wskaźnik 6%.

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://starakiszewa.bip.gov.pl/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze.html

Informacja
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Adres:

ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004 urzadgminy@starakiszewa.pl
Mapa Gminy
 
CIT
1% dla OSP
Załatw sprawę
Gosp. odpadami
BIP
eea grants
MojePodręczniki
Brak pluginu Flash
Strategia 2020
W galerii
Realizowane projektyLGR MORENKA
Chata Kociewia
Partnerstwo Gmin
Wrota Pomorza
Wydarzenia
PnWtŚrCzPiSoNi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30