Przejdź do strony

Stara Kiszewa

Poprzednia strona Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dnia 24 lipca 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Rozbudowa i doposażenie RIPOK „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 CEL PROJEKTU

Celem ogólnym Projektu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych odpadów poprzez zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów trafiających do ZUOK dzięki doposażeniu sortowni Zakładu, a także stworzeniu warunków do tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów surowcowych, a także ich recykling i odzysk w celu osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych narzuconych prawem krajowym i unijnym.

 PLANOWANE EFEKTY

-       zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów w Regionie Południowym, poprzez zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów surowcowych,

-       ograniczenie strumienia odpadów kierowanych na składowisko,

-       zwiększenie strumienia odpadów odzyskanych do recyklingu,

-       rozpowszechnienie wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów u źródła,

-       oszczędność zasobów naturalnych poprzez wprowadzanie recyklingu surowców.

 WARTOŚĆ PROJEKTU

  1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 643 386,70 PLN (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć i 70/100 PLN).
  2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 000 371,30 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN), w tym

1)    dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
2 550 315,60 PLN (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście
i 60/100 PLN), i stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2)    wkład własny w wysokości 450 055,70 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć i 70/100 PLN);

3)    wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie
2 880 371,30 PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden i 30/100 PLN);

4)    wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie
120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).

 

 

Zmiana kontrastu
Powiększenie czcionki A++
Powiększenie czcionki A+
Standardowy rozmiar czcionki
WCAG
Back to top